ઉત્પાદન પ્રદર્શન

થર્મલ ગુણધર્મો ગ્રેફાઈટ ઉચ્ચ તાપમાન કાર્યક્રમો માટે એક ઉત્તમ માલ બનાવો.
Graphite’s most notable, and most unique property, has to be its incredible thermal properties.

વધુ ઉત્પાદનો

શા માટે પસંદ કરો

Ao hui carbon provides customized products and services for international growth markets.In the past few years, Ao hui carbon company has quickly become one of the most respected suppliers of graphite products worldwide.The company exports over 50% of its production to more than 24 countries of the world.Our ability to source the best raw material from sources worldwide and the skills of our human.

કંપની સમાચાર

The production, demand and global outlook of the electrode paste market from 2020 to 2025

The 2020 global electrode paste market has conducted a detailed study and analysis on the impact of COVID-19, providing in-depth information on leading growth drivers, constraints, challenges, trends and opportunities to provide a comprehensive analysis of the global electrode paste market. Marke...

What Factors Will Influence Mechanical Strength Of Graphite Electrode

The reason why the mechanical strength of graphite products increases with increasing temperature can be explained as follows: 1. Graphite products will not produce local plastic deformation at low temperatures, so even if a relatively low load is given, it will cause cracking due to the very con...